Uchazeči o studium

O přijímacím řízení

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
uchazeči o studium

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení byl do 31. 5. 2020
Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2020/21  se konalo 17.6. 2020

Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení zkončil
Přijímací řízení pro 2. kolo pro školní rok 2020/21 proběhlo.  

Termín podání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení je do 31. 8.. 2020.
Přijímací řízení pro 3. kolo pro školní rok 2020/21 se bude konat 7. 9. 2020 

Obor: Diplomovaná všeobecná sestra -  53-41-N/1.

Forma studia denní, 3-leté
Způsob ukončení absolutorium
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání
Výše školného 2.000,- Kč / půl roku

Certifikace

vysvědčení o absolutoriu + diplom absolventa vyšší odborné školy

Absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - absolutorium, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba.

 

Základní informace pro uchazeče o studium

Absolvent/absolventka oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti diplomovaná všeobecná sestra.

Absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči.


Kdo může být uchazečem o studium

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ PRO VOŠ ve 2. kole
 

Obor

Kapacita

Přijímací řízení

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti


53-41-N/1.
Diplomovaná všeobecná sestra

Denní forma vzdělávání

 

10 (Ostrava)
3 (Český Těšín)

ANO

ANO

 

Kriteria pro přijetí uchazečů stanovená ředitelem školy:

 Kritéria přijímacího řízení na obor, která jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení v roce 2019/20.

 V přijímacím řízení budou  hodnoceny počty bodů:

           A)výsledky maturitní zkoušky

           B) výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy (konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku).

 

V případě bodové shody v bodu B) rozhodne o pořadí přijatých studentů absolutní průměr ze všech vysvědčení získaných na SŠ (tzn. závěrečná vysvědčení z 1.,2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení za 4. ročník).

          C) zdravotní způsobilost  ke studiu a výkonu povolání

          D) povinná účast na ústním pohovoru